شرایط آب در برج خنک کننده

pH آب در برج خنک کننده

pH آب خالص در دمای 25 درجه سانتیگراد برابر 7 است و با افزایش دما افزایش می یابد. pH آب های طبیعی عموماً در محدوده 8-6 است. کنترل pH در بسیاری از فرآیندهای تصفیه پساب و فاضلاب ضرورت دارد. pH آب را با دستگاه pH متر اندازه گیری می کنند.  pH آب را با استفاده از کاغذهای pH و یا سنسورهای مربوطه می توان اندازه گیری کرد که دقت آن کمتر است.

 

سختی آب و سنگینی آب چیست؟

به صورت کلی به منظور تعیین شرایط آب اعم از آشامیدنی یا صنعتی پارامتر هایی تعیین گردیده است که با اندازه گیری آنها می توان شرایط آب مصرفی را سنجید. مهمترین این پارامتر ها بدین شرح می باشند:

TDS - Total Dissolved Solid (کل مواد جامد محلول در آب - سنگینی آب)

منظور از TDS کل مواد جامد محلول در آب است که برابر مجموع غلظت همه یونهای موجود در آب می باشد. مواد محلول در آب ممکن است از نظر ماهیت  آلی یا معدنی باشند. 

واحد اندازه گیری TDS ، میلی گرم در لیتر Mg/l است که از آن با عنوان لاتین PPM یاد می کنند. PPM کوچک شده ی عبارت Part Per Million ( قطعه در میلیون ) می باشد. از آنجایی که هر متر مکعب آب وزنی در حدود 1000 کیلوگرم دارد، برای محاسبه TDS می توان از گرم در متر مکعب ناخالصی استفاده نمود. در برخی موارد از TDS به عنوان سنگینی آب نیز یاد می شود.

 

EC-Electrical Conductivity (قابلیت هدایت الکتریکی آب )

نشان دهنده قدرت یونی یک محلول برای انتقال جریان الکتریسیته است و  تابعی از قدرت یونی آب ( مقدار کاتیون ها و آنیون های موجود در آب ) می باشد. هدایت الکتریکی را با واحد میکرو زیمنس بر سانتی متر و یا میکرو مو بر سانتیمتر اندازه گیری می کنند. در محلول های رقیق ( مانند آب) ارتباط این دو عامل به صورت زیر است :

TDS = 0.5 EC

رابطه بین TDS و EC برای هر نمونه آب با توجه به ویژگی های شیمیایی و فیزیکی آن،  فرق می کند.

 

TH -Total Hardness - سختی آب - سختی کل

سختی کل مجموع غلظت یونهای کلسیم و منیزیم موجود در آب می باشد. در نتیجه سختی آب، بخشی از TDS آب است. عامل اصلی رسوب گذاری آب، سختی آب می باشد. بطور کلی عامل سختی کاتیون ها می باشند مانند آلومینیوم، آهن، منگنز و روی در سختی آب شرکت می کنند ولی کلسیم و منیزیم به مقدار زیاد وجود دارد و کاتیون های دیگر یا وجود ندارند یا به مقدار خیلی کم هستند.
سختی به صورت ppm کربنات کلسیم اندازه گیری می شود. 
انواع سختی در آب عبارت است از
1-سختی کلسیم CaH               Calcium Hardness
2-سختی منیزیم MgH        Magnesium Hardness
3-سختی کل TH                          Total Hardness
4-سختی دائم                                   Permanent Hardness
5-سختی موقت                                 Temporary Hardness

سختی کل (TH) جمع مقدار کلسیم  (2+Ca) و منیزیم (2+Mg) می باشد.


سختی دائم یا سختی غیرکربناتی (Noncarbonated Hardness) شامل سختی بدون نمک های بی کربناتی (مانند کلرور ، سولفات و غیره) است.

سختی موقت یا سختی کربناتی (carbonated Hardness) شامل بی کربنات کلسیم و منیزیم است و از تفاوت سختی کل (TH) و سختی دائم بدست می آید.

سختی کل با حرارت دادن از بین نمی رود ولی سختی موقت (سختی کربناتی) را، که شامل بی کربنات کلسیم و منیزیم است با حرارت دادن یا ازدیاد pH می توان کاهش داد.

/ 0 نظر / 30 بازدید